RS Sailing GDPR

Az RS Sailing adatkezelésre vonatkozó szabályzata itt tölthető le.

Az RS Sailing Hungary Kft., mint adatkezelő az elvégzett hatástanulmány és eltéréselemzés, valamint az azok alapján kialakított és végrehajtott akcióterv alapján
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – jelen szabályozásban, a továbbiakban GDPR Rendelet) történő megfelelés érdekében megalkotta GDPR szabályzatát, amely a fenti linken tölthető le.

Az Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

Felügyeleti hatóság (adatvédelemmel kapcsolatban):
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf..5;
Telefonon: +36 1 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu